Çakır Okulları - Anaokulu

Yükleniyor...

Okul Programı

Öğretmenlerin Uzmanlaşması: Anaokulunda “Okul Öncesi” mezunu öğretmenler derse girer. Sınıflarımızda bir de asistan öğretmen bulunmaktadır. 

Bununla birlikte okulumuzda İngilizce, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama, Yüzme ile Oyun ve Fiziki Etkinlik dersleri de ilgili alanlardan mezun olan öğretmenlerimiz tarafından yapılır.

Sınıf Oluşumu ve Öğretmen Seçimi: Öğrenciler kız ve erkek sayılarına göre gruplandıktan sonra doğum tarihine göre sıralanır. Böylece sınıflar oluşmuş olur. 

Koordinatörlük Sistemi: Okulumuzda “Koordinatörlük” sistemi vardır. IB İlk Yıllar Programı Koordinatörü, Matematik ve Türkçe Koordinatörleri ders planlama aşamasında (akademik işleyiş ve içeriklerin planlanması, ölçme değerlendirme sürecinin planlanması ve uygulanmasında) öğretmenlere rehberlik eder. 4 ve 5 yaş gruplarının ünite konuları farklı olmakla birlikte sınıf düzeyinde bir ünite boyunca yapılan tüm etkinlikler aynıdır. 

Kendi Öğrenme Sorumluluğunu Alan Öğrenci: Öğrenci birey olarak kabul edilir. Sınıf ortamında kendini rahatlıkla ifade eder. Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır. 

Geri Bildirim ve Raporlama: Öğrencilerimize 1. ve 2.dönemde karne verilir. Kriter bazlı olan karnelerimiz öğrencilerimizin gelişimsel özelliklerini yansıtır.https://bahis.cz/

IB İlk Yıllar Programı (PYP)

PYP NEDİR?

IB İlk Yıllar Programı (PYP), çocuk gelişimini bütünsel olarak ele alan bir programdır. 3-12 yaş arası çocukları eğitmek amacıyla oluşturulmuştur. Çakır Okullarında PYP, anaokulu 4 yaştan ilkokul 4. sınıf bitimine kadar uygulanmaktadır. PYP'de çocuğun bütünsel olarak hem sınıf ortamında  hem de gerçek hayatta sorgulama yaparak öğrenmesine, hayatı anlamlandırmasına ve bu sayede gelişmesine odaklanılır. Felsefesi ve uygulamaları sayesinde PYP, öğrencilerin kendilerine ve başkalarına saygılı, aktif, duyarlı, yaşam boyu öğrenen kişiler olarak dünyada yer almalarına olanak sağlar.

 IB İlk Yıllar  Program Modeli 

“İlk Yıllar Program Modeli”nin merkezinde bir öğrenen olarak öğrenci yer alır. Öğrenenler, İlk Yıllar Programı boyunca hem kendi hem de başkalarının öğrenmesinden sorumlu olarak öğrenenlerin özne olması anlayışını yansıtırlar. Özne olan PYP öğrencileri, öğrenmeleri ile ilgili kendi seçimlerini yapar ve öğrenmelerine sahip çıkarlar. Kendileri, başkaları ve dış dünya ile ilgili araştırma, sorgulama yapar, sorular sorar; yaşadığı dünyayı merak eder ve kendi hipotezlerini geliştirerek sorgulamalarını farklı alanlarda da program boyunca sürdürürler.

PYP; öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinde bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve eğilimlerin de geliştirilmesi gerektiğini belirtir. Öğrenme alanları olarak dil, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, sanat, beden eğitimi, toplumsal ve kişisel eğitim dersleri öğrenenlerin çevrelerindeki dünyayı daha derinlemesine anlamlandırmalarını sağlayacak, evrensel ve yerel konulara karşı ilgi ve merak uyandıracak şekilde planlanır.

Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrenenin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptığı bir sınıf ortamı yaratmaya da odaklanır.

İlk Yıllar Programı Temel Öğeleri

·  Bilgi

·  Beceriler

·  Kavramlar

·  Eğilimler

·  Eylem

İlk Yıllar Programı’nda öğrenme etkinlikleri, her öğrencinin farklı öğrenme deneyimlerinden geçerek geldiği esas alınarak kurgulanır. Sorgulama temelli öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin bir konuyu derinlemesine incelemeleri sağlanır. Bilgi, kıymetli ve sorgulanması gereken bir varlık olarak ele alınır.

Kişilerin kendilerini ifade etmelerine, sosyal ve akademik olarak gelişmelerine fırsat sağlanırken beceri gelişimi esas alınır. Öğrencilerin sosyal becerileri, iletişim becerileri, düşünme becerileri, özyönetim becerileri ve araştırma becerileri yıl boyunca tüm öğrenme ve öğretme etkinliklerinde yer alır.

Öğrencilerin anlam oluştururken geliştirdikleri düşünceleri ve yaptıkları araştırmalar sonunda edindikleri bilgileri sorgulamaları ve derin düşünmelerini sağlamak için kullanılan ve yedi kavram olarak nitelenen; şekil, işlev, nedensellik(sebep–sonuç), sorumluluk, değişim, bağlantı ve bakış açısı öğrencilere farklı pencereler açarak biliş düzeylerini geliştirmeyi hedefler.

Uluslararası bakış açısına sahip öğrenenler yetiştirmek için İlk Yıllar Programı’nın üzerinde durduğu değerlerden; değer bilme, bağlılık, güven, iş birliği, yaratıcılık, merak, empati, şevk, bağımsız davranma, doğruluk, saygı ve hoşgörü kavramları ile öğrenenlerin yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını bilen kişiler olarak yetişmesi amaçlanır.

Yapılan öğrenme ve öğretme etkinlikleri, öğrencilerin sorgulamalarının sonucu olarak öğrenmelerini hayata geçirmeyi hedefler. Eylem adı verilen bu evre, en geniş anlamıyla okul ve okul dışında öğrenilenlerin gerçek yaşamda kendine yer bulmasıdır. Eylem evresinde öğrenciler, öğrendikleriyle topluma bir hizmet gerçekleştirirler. Bunu yaparken sorun çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirir kişisel ve sosyal olarak büyürler. Öğrenen profili özelliklerini de hayata bu sayede yansıtan öğrenciler, sorgulamalarının sonucu olarak gerçekleştirdikleri sonuç değerlendirme çalışmalarında eylem evresinin tüm özelliklerini yansıtırlar.

PYP SERTİFİKASI

Çakır İlkokulu öğrencileri 4. sınıf sonunda İlk Yıllar Programı’nın temel özelliklerini sergiledikleri bitirme çalışması olan sergiyi tamamlayarak IB bandrollü sertifikalarını almaya hak kazanırlar. İlkokul hayatları boyunca yaşadıkları öğrenme deneyimlerini 4. sınıfta PYP Sergi Ünitesi kapsamında planladıkları sorgulamalar, etkinlikler ve projelerle okul topluluğuyla paylaşırlar. PYP bitirme çalışması ile evrensel sorunlara dikkat çekip bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyarlar. Yaşam boyu öğrenenler olarak topluma ve yaşadıkları gezegene karşı sorumlu olduklarını akademik ve sosyal hayatta gösterirler.

Kaynakça : https://ibo.org/programmes/primary-years-programme/


Yabancı Diller Programı

Öğrenciler, ilkokuldan ortaokula geçerken  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na göre A1-A2  seviyesine ulaşır. Öğrencilerin dil yeterliliği düzenli uygulanan  Cambridge sınavları ile ölçülür.

Anaokulu ders programında İngilizceye yabancı dil olarak haftada 15 saati ayrılır.

Çakır İngilizce müfredatı, öğretmenler tarafından öğrencinin ilgisini çekecek ve derse katılımını sağlayacak etkinlikler içerecek şekilde planlanmıştır. 

Öğrenciler, sözlü ve yazılı dil kurallarına hâkimiyetleri arttıkça iletişim kurmayı, düşünmeyi, tartışmayı, yorumlamayı ve becerilerini değerlendirmeyi de öğrenirler.

Anaokulunda Sanat

Çakır Okullarında her öğrenci bir sanatçı olarak kabul edilir. Sanat öğretimi, hem analitik hem bütüncül hem de sezgisel öğrenme biçimlerini içerir. Bazı öğrenciler, analitik bakış açısıyla parçadan bütüne varabilirken bazıları ise doğaçlamaya ve sezgisel öğrenme biçimine yatkındır.

Çakır Okullarında öğrenme ve öğretme yaklaşımları, öğrencilere ünite bazında yerelden ulusala, ulusaldan küresele bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Sanat programı; öğrencilere kendi kültürleri hakkında farkındalık sağladığı gibi dünya üzerinde farklı toplumların, farklı kültürlerin ve coğrafyaların da yer aldığını, tüm bunlara saygılı, ön yargısız olabilme bilincini de kazandırmaktadır.

Görsel Sanatlar

Atölye ortamlarında gerçekleştirilen sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendisini sanat yoluyla ifade eden, özgün ve yaratıcı fikirler üreten, problemlere yapıcı çözümler öneren bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Heykel ve Seramik

Çakır Okullarında heykel ve seramik atölyelerinde öğrenciler, mevcut bilgilerini kullanarak yeni fikir, ürün ve süreçler yaratırlar. Öğrenciler formu ve materyali keşfedip yeni ürün yaratırken motor becerini de geliştirir. Heykel ve seramik atölyeleri aynı zamanda gerçek hayatta ihtiyaçları olan sebat etme, esneklik gibi öz yönetim becerilerini de destekler.

Performans Sanatları 

Müzik 

Çakır Okullarında müzik eğitimi; öğrencilerin müziğin gerçek hayat ve diğer disiplinlerle bağlantısını kavradıkları bir müzikal davranış yaratma süreci olarak kabul edilir. Bu süreçte, öğrencilerin farklı öğrenme çeşitleri, yetenekleri ve  hazırbulunuşlukları gözlemlenerek  işitsel, görsel ve duyuşsal çeşitlilikle öğretilir.

Çakır Okullarında keman, çello, gitar, flüt, saksafon, bateri enstrüman eğitimi kapsamında yer alırken şan eğitimi ve çok sesli koro eğitimi de bulunmaktadır. 

Çakır Okulları Çok Sesli Korosu ve Orkestrası 150’yi aşkın öğrencinin katılımıyla oluşur. 

Ortaokulda şan eğitimi ile beraber öğrencilerimiz müzikal performans sergiler.  

Lise öğrencilerinden oluşan “Oda Orkestrası ve Okul Orkestrası”  mevcuttur.  

Drama 

Çakır Okullarında drama eğitimi, öğrencilerin doğaçlama ve rol alma tekniğinden faydalanarak empati kurma, esneklik, özgün çözümler üretme, dil becerisi, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirdiği hem kendini hem çevresini tanımayı desteklendiği bir süreçtir.

Sanat Atölyeleri 

Çakır Okullarında öğrencilerin kullanımına açık resim atölyesi, heykel-seramik, drama ve müzik atölyeleri bulunmaktadır. Sanat atölyeleri, sorgulamaya uygun şekilde tasarlanıp öğrencilerin beceri gelişimlerini destekleyen ortamlardır. Sorgulama, sanatın doğası kabul edilerek farklılaştırılmış teknik ve yöntemler öğrencilerin tercihine sunulur. Öğrencilere istedikleri malzemeler ve performanslarla kendilerini ifade etme şansı tanınır.

Anaokulunda Spor

Çakır Okullarında spor eğitimi,  öğrencilere fiziksel olarak aktif olmanın  önemini aşılarken öğrencilerin beslenme konusunda sağlıklı tercihler yapma  konusunda bilinçlenmelerini de  sağlar. Spor kültürü beceri temelli okul programının önemli bir parçasıdır. Çakır Okullarında öğrenciler, gelecek yaşantılarında ihtiyaç duyacakları pek çok beceriyi geliştirmeleri için yapılandırılmış bir program takip eder. Çakır Okullarında spor etkinlikleri; karar verme, çatışmaları yönetme, müzakere etme, takım halinde iş birliği içinde çalışma, sorumluluk alma, devretme, takdir etme gibi becerileri destekler. Aynı zamanda öğrencilere liderlik yapma ve grup içinde çeşitli roller üstlenmeleri için doğal bir ortam sağlar.

Okulun, Çakır Spor Kulübü adında spor kulübü vardır. Spor kulübü, faaliyetlerini basketbol, voleybol, futbol ve yüzme olmak üzere dört dalda  sürdürmektedir. Spor kulübünde sadece okulun kendi öğrencileri yarışır. Okul dışından oyuncu desteği alınmaz. Okul takımlarının alt yapı çalışmaları ilkokul itibari ile başlar. Ortaokuldan itibaren öğrenciler lisanslı sporcu olarak okulu turnuvalarda temsil ederler.

Okulda açık futbol, basketbol sahaları, masa tenisi alanı, fitness, kapalı spor salonu ve yarı olimpik havuz mevcuttur.

Anaokulunda Yaşam

Zaman Çizelgesi

08.00 – Okula geliş

09.00 – Açık Büfe Kahvaltı

09.30¬- Bahçe - Oyun Saati

10.00- Ders Başlangıcı

12.00 - Öğle Yemeği

12.30- Bahçe - Oyun Saati 

13.00 -5 Yaş İçin Ders Başlangıcı – 4 Yaş İçin Uyku Saati (yaklaşık bir saat)

15.00 - İkindi Kahvaltısı

15.20- Ders Başlangıcı

16.30 - Okul Çıkış

17.30 – Okul Kapanış


Anaokulunda Teknoloji

Teknoloji; öğrenci ve öğretmenlerimizin hayatlarının, gelişim ve etkileşimlerinin doğal bir parçasıdır.

“Çakır Ekolü”nün okulumuz ekosistemindeki aktivasyonunda yetkin teknoloji kullanımının farkındalığından dolayı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz platform  ve “cihaz bağımsız” programları kullanırlar.  

Okulumuz 2015 yılından beri bir “Google Okulu” dur. Öğrenciler Google Classroom üzerinde çalışmalarını yürütür. WEB 2.0 araçları (Canva, Classdojo, Kahoot, Mentimeter, Padlet, Wordwall vb.) branşa özgü olarak ders içeriğini geliştirmek ve öğrencilerle etkileşim için kullanılır. 

Yetkin network altyapımız sayesinde öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve  çalışanlarımıza istenmeyen ve zararlı içerikten korunarak güvenli internet erişimi sağlanır.

Çakır Veli Paneli ile velilerimiz online randevu alabilir, öğretmenlere mesaj gönderebilir, öğrencimizin performans geri bildirimlerine ve 4. sınıftan itibaren sınav notlarına ulaşabilirler.

Çakır Okullarının tüm sınıflarında eğitim içeriği, akıllı tahtalar ile zenginleştirilmiş ve yüksek hıza sahip simetrik MetroEthernet bağlantısı ile desteklenmiştir. 

Öğrencilerimizin teknolojik gelişimini modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye taşımak için yapay zeka temelli uygulamalar, farklı dillerde kodlama, robotics ve bunu destekleyen atölyeler bulunur. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çakır Okullarında her sınıf seviyeye atanmış psikolojik danışmanlar vardır. Okul rehber öğretmenleri, her sınıf seviyesine göre düzenlenmiş tematik rehberlik programını takip eder ve velilere bireyselleştirilmiş geri bildirim verir. 

Okulda bireysel farklılıklara ve ihtiyaçlara göre öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için yapılandırılmış önleyici bir program olan “2.Adım Programı” uygulanır. Bu programla her sınıf düzeyinde empati, dürtü kontrolü, öfke yönetimi ve problem çözme alanlarına ait beceriler geliştirilir. 2. Adım Programı, sertifikalı bir eğitim olduğu için sadece bu eğitimi tamamlayan sınıf öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanır.

Velilere yönelik yapılan PDR söyleşileri ve webinarlar da  yapılmaktadır. Web sitesinde aylık olarak yayınlanan Çakır Bülten bünyesinde rehberlik paylaşımları yayınlanır. 


Geziler

Şehir içi düzenlenen geziler, yaparak yaşayarak öğrenmenin bir ilkesi olarak ünitelerle ilişkilendirilir. 4. sınıf itibariyle yine ünitelerle bağlantılı olmak üzere şehir dışı, ortaokul düzeyi ve sonrasında ise yurt dışı gezileri düzenlenmektedir.

Başarılar

LGS ( Liseye Geçiş Sınavı)

Türkiye’de nitelikli ortaöğretim kurumları 8. sınıf sonrası LGS puanıyla öğrenci kabul eder. Örneğin; Robert Lisesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Alman Lisesi  %0 ile %1 arasındaki yüzdelik dilimden öğrenci alır. 1 milyon 300 bine yakın öğrencinin girdiği LGS’de öğrencilerin bu dilimde yer alması için ilk 500’e girmesi gerekir. 

Bursa’da bursluluk sınavı yapmayan tek okul olan Çakır’ın başarısı verdiği eğitimin sonucudur. Bu nedenle tüm öğrenciler eşit fiyat politikası ile eğitimini sürdürmektedir. 

Her yıl öğrenci mevcudumuzun %50’si ve üstü liseye puanla öğrenci alan okullara başvurmaya hak kazanır. Çakır Lisesi açıldıktan sonra LGS puanına göre burs verilmesi sebebiyle bu dilime giren öğrencilerimizin çoğu Çakır Lisesine devam etmektedir.


IB Sınav Sonuçları 
IB DP Kasım 2021 Sonuçları

Uluslararası Bakalorya(IB)Diploma Programı (DP) Kasım 2021 sonuçlarında 45 üzerinden değerlendirilen Diploma notlarında Dünya ortalaması 32.39 olarak açıklandı.
Çakır Lisesi ortalaması 36 olarak belirlenirken öğrencilerinin %83’ü ortalama ve üstü puan aldı.
Çakır Lisesinin ders not ortalaması 7 üzerinden 5.72 olarak değerlendirildi.
İki öğrencimiz 43 puan alarak dünya çapında bir başarıya imza attı.

IB DP Kasım 2022 Sonuçları
Dünyanın en prestijli lise diploması olan IB Diploma Programı Kasım 2022 sonuçlarında Çakır Lisesi öğrencilerinin %86’sı dünya ortalaması olan 30,91'in üzerinde puan aldı. Çakır Lisesi ortalaması 35 puan olarak belirlenirken bir öğrencimiz 45 puan üzerinden 45 tam puan, iki öğrencimiz de 41 ve 42 puan alarak Türkiye ve dünya çapında nadir rastlanan başarıya imza attı.

Destek Hizmetleri

Temizlik ve Hijyen

Pandemi Kuralları

Okulun TSE onaylı “Okulum Temiz” belgesi düzenli olarak yenilenmektedir. 

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu kıldığı tüm hususlar güncel şekliyle uygulanır.  

Güvenlik

Hizmet yılı yüksek, okulun personeli olan bir güvenlik ekibi ile çalışılmaktadır.  Öğrenciler, güvenlik birimimiz tarafından sadece veliye ya da velinin yazılı izninin olduğu kişilere teslim edilir. 

Beslenme

Yemek hizmeti kendi mutfağımızda, kendi ekibimiz tarafından verilmektedir. Aylık menülerin gıda mühendisi kontrolünde kalori hesaplaması yapılır. Menüler veliyle mail üzerinden paylaşılır. Yemekler okulda pişer. Sabah açık büfe kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dâhil toplam 3 öğün yemek çıkar. Okulda kantin yoktur. 

Sağlık

Okul doktoru ve tam zamanlı okul hemşiresi vardır. Kronik rahatsızlığı (Diyabet-astım vs.)olan öğrencilerin takibi titizlikle yapılır.  Sağlık sorunu (ateş-istifra vs.), kaza, düşme, yaralanma durumlarında ilk yardım uygulanır ve veliye eş zamanlı bilgi verilir. Okulun ambulans girişi vardır. 

Ulaşım

Okulumuz servis hizmetini profesyonel bir firmadan alır. Servislerden sorumlu görevliler ve bunu yöneten okul içinde bir birim bulunmaktadır. Araçlar düzenli olarak dezenfekte edilir.