slider slider slider slider slider slider

İLKOKUL HAZIRLIK SINIFI

Okulun özgün öğrenme ortamı ve zenginleştirilmiş eğitim programları sayesinde hazırlık sınıfında araştırmaya ve sorgulamaya dayanan, yenilikçi ve yaratıcı öğretim yaklaşımlarıyla öğrencilerin, eleştirel düşünen, yaratıcı, sorgulayan, merak eden, iletişim kuran, hoşgörülü, öğrenmeye, çevreye ve diğer insanlara karşı sorumluluk bilinci olan ve motivasyonu yüksek bireyler olarak geliştirilmelerine uygun bir ortam vardır. Hazırlık sınıflarımız bilgiyi yaşayarak öğrenir.

Okulumuz 2013 yılında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu İlk Yıllar Programı(PYP) yetkisini almış olup hazırlık sınıfından itibaren sorgulama temelli okul programı uygulanır. Hazırlık sınıflarımızda öğrencilerimiz doğal bir araştırma ve sorgulama süreci yaşayarak, kendileri, yakın çevreleri, ülkesi için küresel anlamda önemi olan değer ve bilgileri edinir ve doğal, fiziksel ve sosyal dünyayı anlamak için çalışmalar yapar. Bütünsel ve disiplinler arası yaklaşımla, çocukların matematik, fen ve sosyal bilimler alanlarında kavrama ve becerilerini geliştirmeye yönelik planlamalar yapılır. Düşünme, sosyal, iletişim, öz yönetim, araştırma becerileri geliştirilir. Tüm bu çalışmaların temelinde öğrencilerin bireysel farklılıkları da önemle ele alınır ve onların yetenek, ilgi, merak ve ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış uygulamalar yapılır. Okulumuzda Hazırlık Sınıfı ,1. sınıfa hazırlık süreci olarak düşünüldüğünden derslerde sonraki yıl programının alt yapısı oluşturulur .

İngilizce eğitimi yaş grubuna uygun pedagojik yaklaşımlar ve dil öğrenimi konusundaki uzman eğitimci kadromuz tarafından verilir. Hazırlık sınıflarında öğrencilerimize İngilizce görsel ve işitsel yöntemler aracılığıyla veriliriken, dile karşı merak uyandırılır. İngilizce üniteleri diğer branşlarla paralel hazırlanarak holistik, bütünsel öğrenme sağlanır. Öğrencilerin İngilizce dinleme, konuşma becerilerini yaş seviyesine uygun biçimde etkin olarak kullanması sağlanır.

İLKOKUL 1., 2. ve 3. SINIFLAR

Okulumuzun ilkokul 1., 2. ve 3. sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı ile IB İlk Yıllar Programı gerekliliklerini içine alan okul sorgulama programımız uygulanmaktadır. Okul programına göre dersler, çocukların derin sorgulamalar yapmalarına olanak sağlayacak bir bütünsellik içinde işlenir. Öğrencilere bilgiye ulaşması için takip etmesi gereken aşamalar öğretilirken yapılan grup çalışmaları, geziler ve gözlemlerle desteklenerek, yaşayarak öğrenebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlar. Böylelikle öğrencilere öğrenme süreçlerini anlamlı bir deneyime dönüştürme fırsatı verilmiş olur.

Okul programında dil edinimi çok önemsenmektedir. Ana dilin çok iyi öğrenilmesinin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dilin öğrenilmesi teşvik edilmektedir. Dil, en önemli iletişim aracı olarak kabul edildiğinden Türkçe'nin doğru, etkili ve güzel kullanımı üzerinde önemle durulur. Türkçe derslerinde amacımız sadece okuma yazma becerisi kazandırmak değildir. Tüm dil derslerinde edebiyat temelli bir program uygulanır. Konular her yıl grubu için, ünitelere paralel olarak belirlenmiş başucu kitaplarından işlenir. Başucu kitapları işlenirken yaratıcı okuma tekniklerine yer verilir. Çalışmalarda, çocuklarımızın kitabın içine girmesi, kitaptaki olaylarla ilgili düşünmesi, sorular sorması ve problemlere çözüm üretmesi, yani yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Matematik dersinde ise hedefimiz öğrendiklerini günlük hayatında kullanabilen, problem çözebilen, matematik öğrenmekten keyif alan bireyler yetiştirmektir. Matematik derslerinde dört işlemin tamamen işlevsel hale gelmesi ve analiz sentez becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Bu dönemde öğrencilerin görsel algılarının ve problem çözme becerilerinin hayata geçirilmesi çok önemli olduğundan konular, etkinliklerle işlenir ve soyut kavramlar somutlaştırılır.

İLKOKUL 4. SINIF

Çakır Eğitim Kurumları'nda 4. sınıfa ulaşan öğrenciler Çakır Eğitim Kurumları felsefe ve misyonuna paralel olarak Uluslararası Bakalorya Organizasyonu İlk Yıllar Programı öğrenen profili özelliklerini benimsemiş olurlar. Edindikleri bilgi ve davranışların sorumluluğunu alır, yaşadıkları çevre ve toplum için çözümler üretir, düşünür ve sorgularlar.

Disiplinler arası çalışmalar ve projelerle farklı derslerde edindikleri kazanımları harmanlayarak yeni bilgilere ulaşırlar. Dil öğrenmenin önemini kavramış ve kendini ifade etmenin farklı yollarını bilen öğrenciler olarak hem Türkçe hem de İngilizce kitap okumaya önem verirler. Dil öğrenmenin kültürel bir zenginlik ve global dünyanın gerekliliklerinden biri olduğunu bilirler ve bu nedenle yabancı dil öğrenmeye isteklidirler. 4.sınıftan itibaren Almanca veya Fransızca dillerinden birini ikinci yabancı dil olarak öğrenmeye başlarlar.

4. sınıf süresince Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra Uluslarası Bakalorya Organizasyonu İlk Yıllar Programı bitirme çalışması olan "Sergi Ünitesi" ne katılır, toplumda tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları ararlar. Her bireyin, içinde yaşadığı toplum için yapabilecekleri olduğunun farkındadırlar.

Türkçe dersinde, yaşlarına uygun metin ve eserler okuyup, anladıklarını, yorum ve sunumlar yaparak göstermeleri beklenmektedir. Öğrencilerin fikirlerini sözlü ya da yazılı bir biçimde ifade edebilmeleri için gerekli dilbilgisi, kelime bilgisi ve imla kuralları okudukları başucu kitapların içeriklerinden seçilerek öğretilmektedir. Okulumuz kütüphanesinin etkin olarak kullanıldığı bu süreçte kitap okumaları gözlemlenmekte ve teşvik edilmektedir. Eleştirel düşünme ve yorum yapma becerileri, gerek kitap okuma gerekse de görsel okuma ile desteklenmektedir. Karikatür yorumlama, derslerinde mutlaka ele alınmaktadır.

Matematik dersinde günlük hayattan örnekler verilerek okuduğunu anlama, yorumlama, şekil çizme ve problem çözme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin öğrendikleri konu ile ilgili problemleri çözerken işlem basamakları ve düzenine özen göstermeleri üzerinde titizlikle durulur. Öğrencilerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla Matematik saatlerinde zeka oyunlarına ayrılmış özel bir ders saati bulunmaktadır. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinde deney, gezi, gözlem ve raporlamaya mutlaka yer verilir. Konuların işlenişinde bilimsel düşünme basamakları öğrenilir, uygulanır ve sunumlar gerçekleştirilir. Ders içerikleri araştırma ve projelere dayalı olarak planlanır ve bu sayede öğrencilerin özyönetim, araştırma, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimi de desteklenmiş olur

İNGİLİZCE

Okulumuzun İngilizce için Milli Eğitim Bakanlığı gereklilikleri ve IB Dil Kapsam Sıralama Dokümanıyla uyumlu bir müfredat haritası bulunmaktadır. Müfredat haritası yıl grubuna göre; dilsel işlevleri, kelime bilgisini, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini içerir.

PYP grubunda İngilizce derslerimiz Sorgulama Ünitelerine paralel olarak planlanır. 1. ve 2. sınıfta öğrencilerin telaffuzunu desteklemek amacıyla Phoenics/ Ses Bilgisi dersleri yapılmaktadır. 3 ve 4. sınıflarda ise öğrencilerimiz İngilizce drama etkinliği de yaparlar. Dönem sonunda okudukları baş ucu kitaplarına ait çocuk oyunlarını okul topluluğuna ve velilerine sunarlar.

Haftalık ders planında okuma, yazma, dinleme ve konuşma eşit şekilde yer alır. Teknoloji kullanımlarını anlamlı bir şekilde arttırmak amacıyla 2. sınıftan itibaren öğrenciler özgün metinleri, fiction and non fiction metinleri içeren GLOBED online okuma programını kullanmaya başlarlar. PYP grubunda öğretmenler serbest okuma çizelgeleri ile öğrencilerin okul dışında okuduklarını takip ederler.

AKADEMİK BAŞARI UNSURLARI

Öğretmen uzmanlaşması

Okulumuzda 1,2 ve 3’üncü sınıflarda sınıf öğretmenleri bu yılların birinde uzmanlaşır. Öğretmenler her yıl aynı sınıfı okuttuğu için planlama, yaş grubuyla iletişim ve yenilikleri takip konusunda performanslarını arttırırlar.

Branş koordinasyonu

Öğretimde sınıflar arası birliği, beraberliği, dengeyi sağlamak amacıyla ilkokulda hazırlıktan itibaren tüm sınıflarda branş koordinatörleri görev yapar. Bu yıllarda sınıf öğretmenleri tarafından verilen Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik dersleri, sınıf öğretmenleri ile birlikte branş koordinatörleri başkanlığında planlanmaktadır.

1-8. sınıflar takviye çalışmaları

Öğretmenler her sınıf düzeyinde ihtiyaç duydukları durumlarda öğrencisini hafta sonu ve hafta içi okul çıkış saatleri sonrasında takviye kursu için çağırır ve eksikleri telafi eder.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ

Hazırlık ve 1. sınıftan itibaren öğrencilerimize günlük akademik programın yanı sıra pek çok etkinlik, haftalık öğretim programı içinde ders olarak sunulmaktadır. Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlik, Takım Sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol), Yüzme, Halk Oyunları, Drama, Satranç derslerinde her öğrencinin belirli bir düzeyde bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Temel derslere paralel ortak planlamalarla ana dersleri desteklemektedirler.

3. sınıftan itibaren ise öğrencilerimiz kendi ilgi alanları ve yeteneklerine göre seçebildikleri kulüp çalışmalarına katılabilirler. Okulumuzda öğrencilerimize Tiyatro, Enstrüman (Yan flüt, keman, viyolonsel, saksafon), Çoksesli Koro; Robotik, Bilim Dünyası, El Sanatları, Bilgisayar Programlama, Satranç, Basketbol, Voleybol, Futbol, Halk Oyunları, Zumba-Plates kulüpleri seçenek olarak sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz okulda ayrıca öğretmenlerin gözlem ve değerlendirmeleri sonrası ilgi ve yeteneklerine göre okulun Yüzme, Voleybol, Basketbol, Futbol, , Satranç, Matematik olimpiyatı takımlarına davet edilirler ve okulun haftalık okul saatleri dışında belirlenmiş olan çalışma ve antrenmanlarına katılırlar ve okulu okul dışı müsabaka ve yarışmalarda temsil ederler.