Çakır Okulları - Ortaokul

Yükleniyor...

Okul Programı

Zümre Başkanlığı Sistemi: Her zümreye sorumlu bir zümre başkanı atanmıştır. Zümre Başkanları planlamadan, öğretmenlerin ders içi performanslarını takipten ve öğretmene geri bildirim vermekten sorumludur. Zümre başkanı, öğretmenlere alanları ile ilgili beceri, strateji ve teknik gelişim konusunda rehberlik eder. Ders planları öğretmenlerin ortak planlamasının ürünüdür. Örneğin; A sınıfında matematik dersinde bir ünite boyunca yapılan tüm etkinlikler, problem çözümleri, verilen ödevler B sınıfıyla aynıdır. 

Koordinatörlük Sistemi: Okulumuzda IB gerekliliklerinin uygulanmasından sorumlu bir MYP Koordinatörü vardır. 

Bağımsız Ölçme Değerlendirme Birimi: Yapılan değerlendirmeler bağımsızdır ve zümre başkanları tarafından hazırlanır. 

Değerlendirme Stratejileri ve Araçlar

Değerlendirmeler; gözlem, açık uçlu görevler, sunumlar gibi stratejilerle farklılaştırılır. Değerlendirme sonuçları anekdotlar, öğretmen notları, klasik sınavlar, denemeler, taramalar, rubrikler, kontrol listeleri ile kaydedilir. 

MYP Sonuç Değerlendirme: IB Orta Yıllar Programında, öğrenciler her ders grubu için tanımlanmış değerlendirme kriterleri kullanılarak belirlenen ders grubu hedeflerinden değerlendirir. 

Geri Bildirim ve Raporlama: Öğrencinin, olumlu benlik algısı oluşturması için güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri tanımlanır. Her dönem, iki kez kazanım bazlı öğrenci geri bildirim raporu verilir. Bu raporun amacı öğrencinin dönemsel olarak güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanımlamaktır.  Tüm değerlendirme sonuçları her dönem sonunda not dökümü  (transkript) olarak veli ile paylaşılır. Öğrenciler 2. dönemin sonunda  aynı zamanda bir MYP karnesi alırlar. 

Öğrenci-Öğretmen Geri bildirim Seansları: Öğrenciler tüm öğretmenleriyle dönemde bir defa geribildirim toplantısı yaparlar. Bu toplantılarda öğretmen öğrencisine akademik  performansıyla ilgili bilgi verirken öğrenciyi de dinler. Birlikte akademik başarısını ilerletecek yol haritasını belirlerler. 

Telafi Programı: Her cumartesi fen ve matematik etüdü yapılır. Bu etütler hem telafi hem de yüksek performans gösteren öğrencilere yönelik farklılaştırılmış çalışmalarla planlanır. Diğer branşlarda  da ihtiyaca dönük olarak periyodik değerlendirmeler sonucunda öğrencinin bireysel konu eksikleri tespit edilir. Öğrenciler bu doğrultuda ek çalışmalara alınır. Ek çalışmalar hafta sonu veya okul çıkışlarında planlanır.

Hafta Sonu Kurs Programı: Cumartesi günleri 7. ve 8.sınıflara saat 14.30’a  kadar  kurs programı uygulanır. Bunun dışında cumartesi günleri 5. ve 6. sınıf öğrencileri  ihtiyaçları  doğrultusunda planlanan farklılaştırma çalışmaları için  okuldaki çalışmalara katılırlar. 

Kendi Öğrenme Sorumluluğunu Alan Öğrenci: Öğrenci birey olarak kabul edilir. Sınıf ortamında kendini rahatlıkla ifade eder. Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır. “Nerde eksiğim var? Kimden yardım alabilirim?” gibi sorulara kendi çözümünü bularak öz yönetim becerisini geliştirir.

Eğitim yaklaşımımız; öğrencinin fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal açıdan gelişimini tüm yönleriyle desteklemektedir.


IB OrtaYıllar Programı (MYP)

MYP  

Orta Yıllar Programı(MYP); 11-16 yaş arası öğrencileri kapsar. Bu program, öğrencileri gerçek dünya arasında pratik bağlantılar kurmaya yönlendirir, onları daha sonraki çalışmalarda ve hayatta başarıya hazırlamak ve kapsamlı bir müfredat çerçevesi sunmak üzere tasarlanmıştır. Çakır Okullarında MYP, 5. sınıftan 8. sınıf bitimine kadar uygulanmaktadır. MYP öğrencilerin kimliklerini oluşturduğu ve öz saygılarını inşa ettikleri dönemde hem okul hem de sınıfın ötesinde hayatta başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak üzere onları teşvik eder. MYP, başkalarıyla empati kurabilen ve anlamlı yaşamlar sürdürebilen aktif öğrenenler ve uluslararası düşünen gençler yetiştirmeyi amaçlar.

IB Orta Yıllar Program Modeli

Orta yıllar programı, 8 ders grubundan oluşur(Dil ve Edebiyat, Dil Edinimi, Bireyler ve Toplumlar, Matematik, Fen Bilimleri, Sanat, Tasarım, Beden ve Sağlık Eğitimi) 

Öğrenciler; her yıl,  en az iki ders grubunu içeren, ortaklaşa planlanmış disiplinler arası en az bir üniteye katılırlar.

MYP projeleri ise öğrencilerin IB öğrenen profili özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olur; öğrencilere MYP yoluyla geliştirilen ATL becerilerini gösterebilmelerini sağlayan temel bir fırsat sunar ve bağımsız, yaşam boyu öğrenim gelişimini destekler.

MYP, öğrencilerin kişisel anlayışlarını, ortaya çıkan benlik duygularını ve topluluklarında sorumluluklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Orta yıllar programında öğretme ve öğrenme aşağıdaki kavramlarla desteklenir:

Kavramsal Anlayış

Kavramlar, belirli disiplinler ve konu alanları arasında ilgisi olan büyük fikirlerdir. MYP öğrencileri kavramları kişisel, yerel ve küresel öneme sahip konu ve fikirleri sorgulamak ve bilgiyi bütünsel olarak incelemek için bir araç olarak kullanırlar. MYP, her bir disiplin için ilgili kavramlarla birlikte on altı temel disiplinler arası kavram öngörür. 

Bağlamda Öğretme ve Öğrenme 

Öğrenciler, öğrenme deneyimlerinin bağlamı olduğunda ve yaşamlarıyla ve deneyimledikleri dünyayla bağlantılı olduklarında en iyi şekilde öğrenirler.

MYP öğrencileri, küresel bağlamları kullanarak, gelişimsel olarak uygun keşifler yoluyla ortak insanlıkları ve gezegenin ortak koruyuculuğu hakkında bir anlayış geliştirir. Kullanılan küresel bağlamlar aşağıdaki gibidir:

Kimlikler ve ilişkiler

Kişisel ve kültürel ifade

Zaman ve mekanda uyum

Bilimsel ve teknik yenilik

Adalet ve gelişim

Küreselleşme ve sürdürülebilirlik.

Öğrenmeye Yaklaşımlar(ATL)

Tüm MYP ders grupları boyunca birleştirici bir konu olan öğrenme yaklaşımları (ATL), bağımsız öğrenme için temel sağlar. Bilgi ve becerilerinin alışılmadık bağlamlarda uygulanmasını teşvik eder. Bu sosyal, düşünme, araştırma, iletişim ve öz yönetim becerilerini geliştirmek ve uygulamak, öğrencilerin nasıl öğreneceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. 

Hizmet ve Eylem

Daha iyi ve daha barışçıl bir dünya yaratmaya yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmek için IB müfredatının en temel öğelerinden biridir. İlk yıllar programında yer alan “Sergi Ünitesi” kapsamında yaptıkları çalışmalara paralel nitelikte olan “Hizmet ve Eylem” çalışmalarında öğrenciler, yine kendi belirledikleri toplumsal sorunlara kendileri çözümler üretmeye çalışırlar. 

Hizmet ve eylem çalışmaları, öğrencilerin IB Öğrenen Profili özelliklerini ve ATL becerilerini geliştirebilecekleri bir fırsat olarak değerlendirilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak tanımlanabilecek “eylem” tüm IB programlarında yer alan öğretme ve öğrenme dâhil birçok yapılandırmacı eğitim modelinin ana unsurudur. Öğrenciler de hizmet eylem çalışmalarının sonunda başkalarının hayatlarında, yaşadıkları çevrede bir fark yaratmak için eyleme geçerler. 

Eylem olarak hizmet özellikle MYP Toplum projesinde, programın ayrılmaz bir parçasıdır.

Öğrenme Çeşitliliği ve Kapsayıcılık

MYP tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapsayıcı bir program olarak amaçlanmıştır. Bu nedenle IB okulların MYP’yi kapsayıcı şekilde sunmalarını teşvik eder ve programın tüm öğrencilere sunulmadığı durumlarda okulların bu durumları açıklaması gerekir. Öğrenime yaklaşımların (ATL) merkezi konumu öğretmenler ve öğrencilerin ilk dillerinden ayrı bir dilde öğrenim görenlerin ya da öğrenim destek ihtiyaçları olan öğrenciler dâhil olmak üzere bireysel öğrenim ihtiyaçlarına esnek bir biçimde yanıt vermesine yardımcı olur. MYP öğrenim desteği ihtiyacı bulunan öğrencileri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

TOPLUM PROJESİ

IB orta yıllar programını üç yıl uygulayan okullarda MYP3 yılında “Toplum Projesi” zorunlu bir uygulamadır. Toplum projesi toplum ve hizmete odaklanır, toplumda hizmetin eylem olarak uygulanabilmesi için haklarını ve sorumluluklarını keşfetmeleri yönünde öğrencileri cesaretlendirir. Toplum projesi, öğrencilerin farklı toplumlardaki ihtiyaçlara yönelik farkındalık oluşturmaları ve bu ihtiyaçlara göre hizmet etme fırsatları sunar. Öğrenmeyi güçlendirerek, toplum içinde hizmetin eyleme dönüşmesi için sürdürülebilir ve derinlemesine bir sorgulama sağlar. Toplum projesi MYP 3 grubunda bireysel olarak yapılabilir ya da en fazla üç öğrenciden oluşan gruplarla da toplum projesi hazırlanabilir. Öğrenci bireysel çalışmak isterse kişiye; öğrenciler grup olarak çalışmayı tercih ederlerse gruplara danışman atanır.

Öğrencilerin 15 saat zaman harcayarak toplum projelerini tamamlamaları gerekir. Bu süre, danışmanlarla yapılan toplantıları, projenin araştırılması, planlanmasını, geliştirilmesini ve tamamlanmasını içeren bağımsız öğrenme süresini ve projenin raporlanmasını kapsar. Her öğrenci, okul tarafından belirlenen iş takvimine uymak ve toplum projesi kapsamında yaptıklarını not aldıkları süreç günlüğü tutmak zorundadır. Öğrencinin çalışması ilgili danışman, toplum projesi lideri ve MYP koordinatörü tarafından MYP Projeler rehber kitapçığındaki kriterlere göre değerlendirilir. Yıl sonunda öğrenciler, projelerini okul topluluğuyla paylaşarak toplum projesi sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

Kaynakça: https://ibo.org/programmes/middle-years-programme/

Kaynakça : https://ibo.org/digital-toolkit/logos-and-programme-models/

Kaynakça : https://ibo.org/digital-toolkit/videos/

Yabancı Diller Programı

Öğrenciler, ortaokuldan liseye  geçerken  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na göre B1  seviyesine ulaşır. Öğrencilerin dil yeterliliği düzenli uygulanan  Cambridge sınavları ile ölçülür.

Okulumuzda uluslararası bir eğitim anlayışı çerçevesinde birden fazla dilde iletişim kurma becerisinin, kültürler arası anlayışın oluşması için gerekli olduğuna inanılır. Ortaokul programında İngilizceye yabancı dil olarak haftada 10 ders saati ayrılır.

Çakır İngilizce müfredatı, öğretmenler tarafından öğrencinin ilgisini çekecek ve derse katılımını sağlayacak etkinlikler içerecek şekilde planlanmıştır.

Öğrenciler, yabacı dilde sözlü ve yazılı dil kurallarına hâkimiyetleri arttıkça iletişim kurmayı, düşünmeyi, tartışmayı, yorumlamayı ve becerilerini değerlendirmeyi de öğrenirler. 

İngilizce dersinde MYP gerekliliği olan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerine göre gruplandığı Phase sistemini uygulanır. Öğrencilere, 5. sınıfın başında öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen seviye tespit sınavı uygulanır ve öğrenciler gruplanır. Sonrasında değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin grupları periyodik olarak değiştirilir. 

İngilizce öğretmenlerimiz eğitim fakültesi mezunudur ya da öğretmenlik formasyonuna sahiptir. Okulumuzda çeşitli milletlerden öğretmenler çalışmaktadır. 

İngilizce öğreniminde “Edebiyat Temelli Yaklaşım” vardır. Birinci sınıftan lise sona kadar öğrencilerimiz, dünya çocuk ve gençlik edebiyatından seçilmiş eserleri okurlar. Öğrenciler, sözlü ve yazılı dil kurallarına hâkimiyetleri arttıkça iletişim kurmayı, düşünmeyi, tartışmayı, yorumlamayı ve becerilerini değerlendirmeyi de öğrenirler. 

Öğrenciler, ortaokulda  Globed Reading Programme isimli dijital kütüphaneyi kullanırlar. 8. Sınıf  itibari ile Achieve 3000 dijital platformunu kullanırlar.

3. sınıftan itibaren okul programının içinde dönemde 2 defa uygulanan Cambridge Sınavları (Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet) ortaokulda da uygulanmaya devam eder. 

4. sınıfta 2 ders saati olarak başlayan Almanca / Fransızca ortaokulda da devam eder. Öğrenciler, Almanca dersinde Minticity, Fransızca dersinde Liveworksheet isimli dijital kütüphaneyi kullanırlar. 

Ortaokulda Sanat

Sanat 

Çakır Okullarında her öğrenci bir sanatçı olarak kabul edilir. Sanat öğretimi, hem analitik hem bütüncül hem de sezgisel öğrenme biçimlerini içerir. Bazı öğrenciler, analitik bakış açısıyla parçadan bütüne varabilirken bazıları ise doğaçlamaya ve sezgisel öğrenme biçimine yatkındır.

Çakır Okullarında öğrenme ve öğretme yaklaşımları, öğrencilere ünite bazında yerelden ulusala, ulusaldan küresele bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Sanat programı; öğrencilere kendi kültürleri hakkında farkındalık sağladığı gibi dünya üzerinde farklı toplumların, farklı kültürlerin ve coğrafyaların da yer aldığını, tüm bunlara saygılı, ön yargısız olabilme bilincini de kazandırmaktadır.


Görsel Sanatlar

Atölye ortamlarında gerçekleştirilen sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendisini sanat yoluyla ifade eden, özgün ve yaratıcı fikirler üreten, problemlere yapıcı çözümler öneren bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.


Heykel ve Seramik

Çakır Okullarında heykel ve seramik atölyelerinde öğrenciler, mevcut bilgilerini kullanarak yeni fikir, ürün ve süreçler yaratırlar. Öğrenciler formu ve materyali keşfedip yeni ürün yaratırken motor becerini de geliştirir. Heykel ve seramik atölyeleri aynı zamanda gerçek hayatta ihtiyaçları olan sebat etme, esneklik gibi öz yönetim becerilerini de destekler.


Performans Sanatları 

Müzik 

Çakır Okullarında müzik eğitimi; öğrencilerin müziğin gerçek hayat ve diğer disiplinlerle bağlantısını kavradıkları bir müzikal davranış yaratma süreci olarak kabul edilir. Bu süreçte, öğrencilerin farklı öğrenme çeşitleri, yetenekleri ve  hazırbulunuşlukları gözlemlenerek  işitsel, görsel ve duyuşsal çeşitlilikle öğretilir.

Çakır Okullarında keman, çello, gitar, flüt, saksafon, bateri enstrüman eğitimi kapsamında yer alırken şan eğitimi ve çok sesli koro eğitimi de bulunmaktadır. 

Çakır Okulları Çok Sesli Korosu ve Orkestrası 150’yi aşkın öğrencinin katılımıyla oluşur. 

Ortaokulda şan eğitimi ile beraber öğrencilerimiz müzikal performans sergiler.  

Lise öğrencilerinden oluşan “Oda Orkestrası ve Okul Orkestrası”  mevcuttur.  


Drama 

Çakır Okullarında ortaokul grubunda kulüp çalışmaları içinde verilen drama eğitimi, öğrencilerin doğaçlama ve rol alma tekniğinden faydalanarak empati kurma, esneklik, özgün çözümler üretme, dil becerisi, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirdiği hem kendini hem çevresini tanımayı desteklendiği bir süreçtir. Drama kulübü yıl boyu yaptığı çalışmaları sonuç etkinliği olarak sahneler. 


Sanat Atölyeleri 

Çakır Okullarında öğrencilerin kullanımına açık resim atölyesi, heykel-seramik, drama ve müzik atölyeleri bulunmaktadır. Sanat atölyeleri, sorgulamaya uygun şekilde tasarlanıp öğrencilerin beceri gelişimlerini destekleyen ortamlardır. Sorgulama, sanatın doğası kabul edilerek farklılaştırılmış teknik ve yöntemler öğrencilerin tercihine sunulur. Öğrencilere istedikleri malzemeler ve performanslarla kendilerini ifade etme şansı tanınır.

Ortaokulda Spor

Çakır Okullarında spor eğitimi,  öğrencilere fiziksel olarak aktif olmanın  önemini aşılarken öğrencilerin beslenme konusunda sağlıklı tercihler yapma  konusunda bilinçlenmelerini de  sağlar. Spor kültürü beceri temelli okul programının önemli bir parçasıdır. Çakır Okullarında öğrenciler, gelecek yaşantılarında ihtiyaç duyacakları pek çok beceriyi geliştirmeleri için yapılandırılmış bir program takip eder. Çakır Okullarında spor etkinlikleri; karar verme, çatışmaları yönetme, müzakere etme, takım halinde iş birliği içinde çalışma, sorumluluk alma, devretme, takdir etme gibi becerileri destekler. Aynı zamanda öğrencilere liderlik yapma ve grup içinde çeşitli roller üstlenmeleri için doğal bir ortam sağlar.

Okulun, Çakır Spor Kulübü adında spor kulübü vardır. Spor kulübü, faaliyetlerini basketbol, voleybol, futbol ve yüzme olmak üzere dört dalda  sürdürmektedir. Spor kulübünde sadece okulun kendi öğrencileri yarışır. Okul dışından oyuncu desteği alınmaz. Okul takımlarının alt yapı çalışmaları ilkokul itibari ile başlar. Ortaokuldan itibaren öğrenciler lisanslı sporcu olarak okulu turnuvalarda temsil ederler.

Okulda açık futbol, basketbol sahaları, masa tenisi alanı, fitness, kapalı spor salonu ve yarı olimpik havuz mevcuttur.

Ortaokulda Yaşam

Zaman Çizelgesi

08.20 - Açık Büfe Kahvaltı

08.50 - Söyleşi Saati

09.00 - Ders Başlangıcı

12.55 - Öğle Yemeği

13.50 - Ders Başlangıcı

15.20 - İkindi Kahvaltısı

15.35 - Ders Başlangıcı

17.05 - Okul Çıkışı

18.00 – Okul Kapanış

Zaman Çizelgesi

08.20 - Açık Büfe Kahvaltı

08.50 - Söyleşi Saati

09.00 - Ders Başlangıcı

12.55 - Öğle Yemeği

13.50 - Ders Başlangıcı

15.20 - İkindi Kahvaltısı

15.35 - Ders Başlangıcı

17.05 - Okul Çıkışı

18.00 – Okul Kapanış

Ortaokulda Teknoloji

Teknoloji; öğrenci ve öğretmenlerimizin hayatlarının, gelişim ve etkileşimlerinin doğal bir parçasıdır.

“Çakır Ekolü”nün okulumuz ekosistemindeki aktivasyonunda yetkin teknoloji kullanımının farkındalığından dolayı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz platform  ve “cihaz bağımsız” programları kullanırlar.  

Okulumuz 2015 yılından beri bir “Google Okulu” dur. Öğrenciler Google Classroom üzerinde çalışmalarını yürütür. WEB 2.0 araçları (Canva, Classdojo, Kahoot, Mentimeter, Padlet, Wordwall vb.) branşa özgü olarak ders içeriğini geliştirmek ve öğrencilerle etkileşim için kullanılır. 

Yetkin network altyapımız sayesinde öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve  çalışanlarımıza istenmeyen ve zararlı içerikten korunarak güvenli internet erişimi sağlanır.

Çakır Veli Paneli ile velilerimiz online randevu alabilir, öğretmenlere mesaj gönderebilir, öğrencimizin sınav notlarına ve performans geri bildirimlerine ulaşabilirler.

Çakır Okullarının tüm sınıflarında eğitim içeriği, akıllı tahtalar ile zenginleştirilmiş ve yüksek hıza sahip simetrik MetroEthernet bağlantısı ile desteklenmiştir. 

Öğrencilerimizin teknolojik gelişimini modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye taşımak için yapay zeka temelli uygulamalar, farklı dillerde kodlama, robotics ve bunu destekleyen atölyeler bulunur. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okulumuzda, her sınıf seviyeye atanmış psikolojik danışmanlar vardır ve tematik rehberlik programı uygulanır.

Rehberlik zümresi; bireyi tanıma teknikleri, zor duygularla baş edebilme becerileri, psikolojik sağlamlık,  arkadaşlık ilişkileri ve aile içi iletişim gibi sosyal duygusal konuların yanı sıra verimli çalışma, dikkat ve odaklanmayı geliştirme, zaman yönetimi, çalışma davranışı ölçeği, kariyer planlama gibi eğitsel rehberlik çalışmaları da yapmaktadır.

Rehberlik hizmetleri kapsamında MYP 0’da “ İlk Adım Bireyi Tanıma Envanteri”, MYP 2’de Oktay Aydın tarafından geliştirilen “Yetenek Haritası” düzenli olarak uygulanan envanterlerdir.

Psikolojik danışmanlar, öğrenciyi tanımak adına düzenli olarak ders gözlemi yapar. Öğretmenlerle iş birliği içinde çalışırlar. İhtiyaca bağlı olarak öğrencilere bireysel danışmanlık ya da grup danışmanlığı yaparlar. Öğrencilerin gözlemlenen  durumu ile ilgili veliye -her dönem 1 kez olmak üzere- yapılan görüşmede geri bildirim verilir. Velilere yönelik, çözüm odaklı, öğrenciyi tanımaya yönelik PDR söyleşileri ve webinarlar  düzenlenmektedir. Web sitesinde aylık olarak yayınlanan Çakır Bülten bünyesinde rehberlik paylaşımları da yayınlanır. 

Kulüpler

Sanat 

Satranç 

Robotik Kodlama

Tiyatro

Maket Yapımı

Enstrüman Eğitimi – Keman

Enstrüman Eğitimi – Gitar

Enstrüman Eğitimi – Flüt

Şan Eğitimi(Müzikal)

Yüzme

Basketbol

Voleybol

Futbol

Just Dance

Geziler

Şehir içi geziler ünitelerle bağlantılı ve ücretsizdir.  Bireyler ve Toplumlar dersinin ünite içeriklerine paralel olarak şehir dışı gezi organizasyonları yapılmaktadır. 5. Sınıftan itibaren yurtdışı gezileri başlar. Bu geziler, 2 ya da 3 haftalık olarak planlanır. İngiltere başta olmak üzere  Avrupa’da belirlenen ülkelerine düzenlenen yurt dışı gezilerinde  öğrenciler,  dil okuluna giderken  bölgedeki tarihi, kültürel yerleri ziyaret etme ve farklı kültürleri tanıma olanağı da yakalar. 

Başarılar

LGS ( Liseye Geçiş Sınavı)

Türkiye’de nitelikli ortaöğretim kurumları 8. sınıf sonrası LGS puanıyla öğrenci kabul eder. Örneğin; Robert Lisesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Alman Lisesi  %0 ile %1 arasındaki yüzdelik dilimden öğrenci alır. 1 milyon 300 bine yakın öğrencinin girdiği LGS’de öğrencilerin bu dilimde yer alması için ilk 500’e girmesi gerekir. 

Bu bağlamda, son 10 yılın sonuçları aşağıdaki gibidir: 

LGS

Bursa’da bursluluk sınavı yapmayan tek okul olan Çakır’ın başarısı verdiği eğitimin sonucudur. Bu nedenle tüm öğrenciler eşit fiyat politikası ile eğitimini sürdürmektedir. 

Her yıl öğrenci mevcudumuzun %50’si ve üstü liseye puanla öğrenci alan okullara başvurmaya hak kazanır. Çakır Lisesi açıldıktan sonra LGS puanına göre burs verilmesi sebebiyle bu dilime giren öğrencilerimizin çoğu Çakır Lisesine devam etmektedir.

IB Sınav Sonuçları 
IB DP Kasım 2021 Sonuçları

Uluslararası Bakalorya(IB)Diploma Programı (DP) Kasım 2021 sonuçlarında 45 üzerinden değerlendirilen Diploma notlarında Dünya ortalaması 32.39 olarak açıklandı.
Çakır Lisesi ortalaması 36 olarak belirlenirken öğrencilerinin %83’ü ortalama ve üstü puan aldı.
Çakır Lisesinin ders not ortalaması 7 üzerinden 5.72 olarak değerlendirildi.
İki öğrencimiz 43 puan alarak dünya çapında bir başarıya imza attı.

IB DP Kasım 2022 Sonuçları
Dünyanın en prestijli lise diploması olan IB Diploma Programı Kasım 2022 sonuçlarında Çakır Lisesi öğrencilerinin %86’sı dünya ortalaması olan 30,91'in üzerinde puan aldı. Çakır Lisesi ortalaması 35 puan olarak belirlenirken bir öğrencimiz 45 puan üzerinden 45 tam puan, iki öğrencimiz de 41 ve 42 puan alarak Türkiye ve dünya çapında nadir rastlanan başarıya imza attı.

Destek Hizmetleri

Temizlik ve Hijyen

Pandemi Kuralları

Okulun TSE onaylı “Okulum Temiz” belgesi düzenli olarak yenilenmektedir. 

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu kıldığı tüm hususlar güncel şekliyle uygulanır.  

Güvenlik: Hizmet yılı yüksek, okulun personeli olan bir güvenlik ekibi ile çalışılmaktadır.  Öğrenciler, güvenlik birimimiz tarafından sadece veliye ya da velinin yazılı izninin olduğu kişilere teslim edilir. 

Beslenme: Yemek hizmeti kendi mutfağımızda, kendi ekibimiz tarafından verilmektedir. Aylık menülerin gıda mühendisi kontrolünde kalori hesaplaması yapılır. Menüler veliyle mail üzerinden paylaşılır. Yemekler okulda pişer. Sabah açık büfe kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı dâhil toplam 3 öğün yemek çıkar. Okulda kantin yoktur. 

Sağlık: Okul doktoru ve tam zamanlı okul hemşiresi vardır. Kronik rahatsızlığı (Diyabet-astım vs.)olan öğrencilerin takibi titizlikle yapılır.  Sağlık sorunu (ateş-istifra vs.), kaza, düşme, yaralanma durumlarında ilk yardım uygulanır ve veliye eş zamanlı bilgi verilir. Okulun ambulans girişi vardır. 

Ulaşım: Okulumuz servis hizmetini profesyonel bir firmadan alır. Servislerden sorumlu görevliler ve bunu yöneten okul içinde bir birim bulunmaktadır. Araçlar düzenli olarak dezenfekte edilir.