KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR GENEL AYDINLATMA METNİ

Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizi iş amaçlarımızla bağlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni, faaliyetlerimiz doğrultusunda işlenen kişisel verilerinize ve haklarınıza yönelik genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Farklı kişi gruplarına yönelik aydınlatma beyanları internet sitemizde ayrıca sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu : Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret A.Ş.
Adres : Çamlıca Mah. Lefkoşe Cad. No:64/1 Nilüfer/BURSA
Telefon : +90 224 451 93 30
E-Posta : kvkk@cakir.k12.tr
Web : https://www.cakir.k12.tr

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret A.Ş. ‘nin iş amaçları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret A.Ş. ‘nin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, iş organizasyonu için gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetlerde hukuki ve ticari güvenliğinin temini, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, akdi ve/veya mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin ifası, şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, hizmet kalitesi ve işlem güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde Kanun ve ilgili yasal düzenlemelere uygun suretle işlenmektedir.

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, Kanun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen çerçevede, Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret A.Ş. ‘nin iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, adli ve ilgili idari makamlar ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sunucu altyapı sistemlerinin yurtdışı lokasyonlu olmasından dolayı kişisel verileriniz otomatik olarak yurt dışına aktarılabilmektedir.

V. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.cakir.k12.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Çamlıca Mah. Lefkoşe Cad. No:64/1 Nilüfer/BURSA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya kvkk@cakir.k12.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

  Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret A.Ş. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

  Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
  Saygılarımızla,

  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
 • Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  A - Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

  İsim:

  Soy isim:

  TC Kimlik Numarası:

  Telefon Numarası:

  E-Posta:

  Adres:

  B – Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan adayı, Eski çalışan, Üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

  Müşteri

  İş Ortağı

  Ziyaretçi

  Diğer: ………………………………………………………….

  Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: …………………………………………………………………………………….

  Konu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Eski Çalışanım

  Çalıştığım yıllar: ………………………………………………………

  Diğer: …………………………………………………………………

  İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih: ……………………………………………………………..

  Üçüncü taraf firma çalışanıyım

  Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

  ………………………………………………………………………..

  C – Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

  D – Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  Adresime gönderilmesini istiyorum.

  E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta ile verilen yanıtlar tarafınıza daha hızlı ulaşacaktır.)

  Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.)

  İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

  Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

  Adı Soyadı :

  Başvuru Tarihi :

  İmza :

  ÇAKIR OKULLARI ÇEREZ POLİTİKASI

  ÇAKIR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNŞAAT TARIM VE TİCARET A.Ş. (“Çakır Okulları”), olarak web sitemizde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur.

  İşbu Çerez Politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “KVK Kanunu”) uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.

  ÇEREZ NEDİR?

  Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

  Çerez Türleri

  Çerezler; hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı tutulduğu süreye göre ve oluştukları kaynaklarına göre çerezler olarak sınıflandırılabilmektedir.

  Amaçlarına Göre Çerezler

  Çerezin kullanılma amacına göre yapılan bu sınıflandırmada kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri açıklanmıştır.

  Kesin Gerekli Çerezler

  Kesin gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir. E-ticaret mağazalarında çevrimiçi alışveriş yapılırken alım satım işleminin sona erdirilebilmesi için kullanıcının tercih ettiği ögelerin bir sonraki adım için saklı tutulması gerekmektedir. E-ticaret sitelerinde ögelerin alışveriş sepetinde tutulmasına izin veren çerezler, kesin gerekli çerezlere örnek olarak sayılabilir. Kesin gerekli çerezler, genel olarak birinci taraf oturum çerezleridirler. Bu çerezler için onay alınması gerekmese de çerezin neden kullanıldığı ve çerezin gerekliliği kullanıcıya açıklanmalıdır.

  Tercih Çerezleri

  Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.

  İstatistik Çerezleri

  Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

  Depolanma Sürelerine Göre Çerezler

  Çerezler, verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır.

  Oturum Çerezleri

  Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

  Kalıcı Çerezler

  Kalıcı çerezler, çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

  Kaynaklarına Göre Çerezler

  Çerezin hangi taraftan/kaynaktan cihaza yerleştiğine göre yapılan sınıflandırmadır.

  Birinci Taraf Çerezleri

  Adından da anlaşılacağı gibi, birinci taraf çerezleri doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

  Üçüncü Taraf Çerezleri

  Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından değil, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

  https://www.cakir.k12.tr Web Sitesinde Kullanılan Çerezler

  Çerez İsmi Çerez Amacı Çerez Tipi
  _gid Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar. İstatistik / Kalıcı Çerezler
  _ga Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar. İstatistik / Kalıcı Çerezler

  Gizlilik ve Çerez Yönetimi

  Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcıların web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri bölümlere ilişkin verileri kullanıcılarımızın yasal haklarını gözeterek KVKK kapsamında işliyoruz. Kullanıcılar, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dahil ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda Çakır Okulları tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, web sitelerinin çerezler aracılığıyla kişisel verilerini işlemesini/depolamasını engelleyebilirler. Ayrıca, daha önceden internet tarayıcısındaki çerezleri silebilmektedirler.

  Kullanıcılar çerez kullanımını çeşitli yollardan engellemeyebilmektedirler. Kullanıcı olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız;
  Google Chrome Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
  Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesine tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
  Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesine tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
  Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
  Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

  Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.cakir.k12.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Çamlıca Mah. Lefkoşe Cad. No:64/1 Nilüfer/BURSA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya kvkk@cakir.k12.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

  Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret A.Ş. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

  Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

  Saygılarımızla,

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ ONAY FORMU

  Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz “öğrenci adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, daha önce okuduğu okul, anne ve babanın adı-soyadı, iletişim numaraları ve e-posta adresi” kişisel verilerinizin, başvurularınızı değerlendirmek, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek, maksadıyla Şirketimiz tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; ÇAKIR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNŞAAT TARIM VE TİCARET A.Ş. olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

  Kişisel veri sahibinin kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanabilmesi için dilediğiniz zaman https://www.cakir.k12.tr/kvkk adresinde bulunan aydınlatma metninde belirtilen başvuru yollarından bize ulaşabilirsiniz.

  ÇAKIR OKULLARI VELİ AYDINLATMA METNİ

  ÇAKIR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNŞAAT TARIM VE TİCARET A.Ş.(bundan böyle “ Çakır Okulları”olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

  Aydınlatma Metni, Çakır Okulları tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Çakır Okulları Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

  İlgili Kişiler:Veli

  Veri Kategorisi

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Verinin İşlenme Amaçları

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

  Kimlik

  Verileri

  Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik No./ Vergi Numarası,

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  5/2-ç - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü

  yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  Mal & hizmet satış ve servis süreçleri sırasında kimlik bilgileri işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz; e-posta, telefon, sözleşmeler, irsaliyeler yoluyla toplanmaktadır.

  İletişim

  Verileri

  Adres, E-Posta, Cep Telefonu, Ev-İş Telefonu

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin

  Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  Mal & hizmet satış, servis süreçlerinin yürütülmesi sırasında e-Posta, telefon,

  sözleşmeler yoluyla toplanmaktadır.

  Müşteri İşlem

  Verileri

  Fatura, Çek-Senet Bilgileri

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu (m.230) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  Ticari işlemlerinin yürütülmesi sırasında, e-posta, telefon, firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi ya da tarafların kesip birbirlerine elden veya kargo aracılığıyla iletilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.

  Fiziksel Mekân Güvenliği

  Kamera Kayıtları

  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  5.Maddesinde belirtilen;

  5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru

  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Okulumuzu ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz işlenmektedir.

  Finans Verileri

  Banka Bilgileri, IBAN No

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

  5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  Finans işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, Firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.

  Mesleki Deneyim Bilgisi

  Mesleği

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  Mesleki Deneyim Bilgisi; sizin tarafınızdan gönderilen e-posta, telefon, sözleşmeler ve ibraz

  edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Vesikalık Fotoğraf,

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  Görsel ve İşitsel Veri Bilgileri; e-posta, sözleşmeler ve/veya tarafınızdan verilmesi yoluyla toplanmaktadır.

  Sağlık Verileri

  Sürekli Hastalığı, Engel Durumu

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.6/3

  Sağlık Verisi Bilgileri; e-posta, telefon, sözleşmeler ve ibraz

  edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.


  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Çakır Okulları tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

  Veri Kategorisi

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

  Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz

  Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz

  Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı

  Kimlik

  Verileri

  Adı, İmza, Soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi Numarası

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep /

  Şikâyetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Müşteriler

  E-Mail, Posta, Online Sistemler Üzerinden

  Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına aktarılmaktadır.

  İletişim

  Verileri

  Adres, E-Posta, Telefon No

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış

  Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, Posta, Online Sistemler Üzerinden

  İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına aktarılmaktadır.

  Müşteri İşlem Verileri

  Fatura, Çek-Senet Bilgileri

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, Posta,

  Müşteri İşlem kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına aktarılmaktadır.

  Fiziksel Mekân Güvenliği

  Kamera Kayıtları

  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  CD veya USB

  Fiziksel Mekan Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Finans Verileri

  Banka Bilgileri, IBAN No

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, Fatura, Dekont

  Finans kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına aktarılmaktadır.

  Mesleki Deneyim

  Bilgisi

  Mesleği,

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve

  Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, Posta,

  Mesleki Deneyim Bilgisi kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına

  aktarılmamaktadır.

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Vesikalık Fotoğraf,

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması sebebiyle yurtdışına aktarılmaktadır .

  Sağlık

  Verileri

  Sürekli Hastalığı, Engellilik Durumu

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve

  Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, CD veya USB

  Sağlık verisi kategorisinde yer alan

  kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.


  Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.cakir.k12.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Çamlıca Mah. Lefkoşe Cad. No:64/1 Nilüfer/BURSA “adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veyakvkk@cakir.k12.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

  Çakır Okulları talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

  Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

  Saygılarımızla,

  ÇAKIR OKULLARI ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

  ÇAKIR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNŞAAT TARIM VE TİCARET A.Ş.(bundan böyle “Çakır Okulları”olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Veril Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

  Aydınlatma Metni, Çakır Okulları tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Çakır Okulları Aydınlatma Metninde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir.

  İlgili Kişiler:Öğrenci

  Veri Kategorisi

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Verinin İşlenme Amaçları

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

  Kimlik Verileri

  Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Anne-Baba adı, Uyruk, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No, Cüzdan Seri No, Medeni Hali, Okul No,

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilebilmesi, Eğitim- Öğretim Faaliyetinin Başlaması Ve Devam Ettirilebilmesi, Uzaktan Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi, Her Türlü Gezi, Kültürel Faaliyet, Turnuva Ve Yarışmalara Katılmak İsteyen Öğrencilere İlişkin İzin Süreçleri, Sporcu Öğrencilerin Lisans İşlemlerinin Gerçekleştirilebilmesi, Diploma İşlemlerinin Gerçekleştirilebilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Kurum İçinde Gerçekleştirilecek Denetimlerde Yasal Tüm Yükümlülüklerin Yerine

  Getirilmesi

  5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

  26810 Sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

  5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  5/2-ç - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  Kimlik bilgileriniz; MEB Öğrenci Kayıt Sözleşmesi, Öğrenci Bilgi Formu, Aday Öğrenci Tanıma Formu e-posta, telefon, sözleşmeler ve beyan edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.

  İletişim Verileri

  Adres, cep telefonu, e-

  mail adresi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Acil Durumda Öğrencinin Güvenliğini Sağlamak Amacı İle Gerekli Kişilerle İletişim Sağlanabilmesi, Uzaktan Eğitim- Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi, Her Türlü Gezi, Kültürel Faaliyet, Turnuva Ve Yarışmalara

  Katılmak İsteyen Öğrencilere İlişkin İzin Süreçleri,

  5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

  26810 Sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

  5/2-ç – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  İletişim bilgileriniz; MEB Öğrenci Kayıt Sözleşmesi, Öğrenci Bilgi Formu, Aday Öğrenci Tanıma Formu, e-posta, telefon, sözleşmeler ve beyan edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.

  Lokasyon

  Verileri

  Servis Güzergâhları,

  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Öğrenci Servis Faaliyetlerinin Gerçekleştirilebilmesi

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  Lokasyon verileri servis güzergahı için öğrenci veli/vasisi tarafından beyan edilen bilgiler yoluyla toplanmaktadır.

  Fiziksel Mekân Güvenliği

  Kamera Kayıtları, Giriş- Çıkış Kartı Bilgileri,

  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  5.Maddesinde belirtilen;

  5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Okulumuza geldiğinizde otomatik yollarla, kamera sistemiyle ve öğrenci kartının okutulması suretiyle verileriniz işlenmektedir.

  İşlem Güvenliği

  Log Kayıtları, Parolalar- şifreler,

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  5651 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik.

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-f -

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru

  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Parola ve şifre kullanmanız, internete bağlanmanız durumunda otomatik olarak işlenmektedir.

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Vesikalık Fotoğraf, Etkinlik Kayıtları, Online Ders Kayıtları

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Uzaktan Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi, Sosyal Medya Süreçlerinin Yürütülebilmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal

  Sorumluluk Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sosyal Medya Paylaşımlarının Yapılabilmesi

  5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

  26810 Sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

  5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli

  olması

  Görsel ve İşitsel Veri Bilgileri; Öğrenci Bilgi Formu, e-posta, Online ders kaydı ve/veya tarafınızdan verilmesi yoluyla toplanmaktadır.

  Sağlık Verileri

  Kan Grubu, Geçirdiği Kaza, Geçirdiği Ameliyat, Kullandığı Cihaz Protez, Sürekli Hastalığı, Sürekli Kullandığı İlaç, Boy,

  Kilo, Psikolojik Duruma Ait Bilgiler

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sporcu Lisanslarının Düzenlenebilmesi, Öğrencinin Sağlık Durumu İle İlgili Güncel Bilgilere Ulaşmak, Okulun Sağlık Birimi İle Paylaşılması Ve Takibinin Yapılması, Öğrencinin Psikolojik Durumunun Rehber Öğretmen Tarafından Sağlıklı Bir Şekilde Takip Edilmesi,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.6/3

  Sağlık Verisi Bilgileri; Öğrenci Bilgi Formu, e-posta, telefon ve ibraz edilen belgeler yoluyla toplanmaktadır.

  Diğer Bilgiler- Öğrenci Yakını Bilgileri

  Anne- Baba Öğrenim Durumu, Mesleği, Cep Telefonu, Ev Telefonu, İş Telefonu, E-Posta, Anne- Baba TC Kimlik No, Sürekli Hastalığı, Engel Durumu, Vasi(varsa) Ad- Soyad, TC Kimlik No, Mesleği, Cep Telefonu,

  Ev-İş Telefonu, Ev-İş Adresi, E-Posta,

  Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

  26810 Sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

  5/2-ç - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Diğer Bilgiler; MEB Öğrenci Kayıt Sözleşmesi, Öğrenci Bilgi Formu, Aday Öğrenci Tanıma Formu yoluyla toplanmaktadır.


  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Çakır Okulları tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

  Veri Kategorisi

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

  Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz

  Nasıl Aktarıyoruz

  Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı

  01 -

  Kimlik Verileri

  Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Anne-Baba adı, Uyruk, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No, Cüzdan Seri No, Medeni Hali

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep /

  Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,

  E-Mail, Posta, Web Servisleri

  Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması ve yurtdışı nedeniyle yurtdışına aktarılmaktadır .

  02 -

  İletişim Verileri

  Adres, cep telefonu, e-mail adresi

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, Posta, Web Servisleri

  İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına aktarılmaktadır .

  03-

  Lokasyon

  Servis Güzergâhları,

  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve

  Kuruluşları

  Servis Güzergâh listeleri

  Lokasyon kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına

  aktarılmaktadır .

  07 –

  Fiziksel Mekân Güvenliği

  Kamera Kayıtları, Giriş-Çıkış Kartı Bilgileri,

  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  CD veya USB

  Fiziksel Mekân Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  08-İşlem Güvenliği Verileri

  Log Kayıtları, Parolalar-şifreler,

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  CD, USB,

  Online

  İşlem Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması ve yurtdışı eğitim platformlarına kayıt yapılabilmesi

  sebebiyle yurtdışına aktarılmaktadır.

  13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Vesikalık Fotoğraf, Etkinlik Kayıtları, Online Ders Kaydı,

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, Posta

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması ve Google Meet (online ders kaydı) kullanılması nedeniyle

  yurtdışına aktarılmaktadır .

  21-Sağlık Verileri

  Kan Grubu, Geçirdiği Kaza ve Ameliyat, Kullandığı Cihaz Protez, Daimî Hastalığı ve Kullandığı İlaç, Boy, Kilo,

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, CD veya USB

  Sağlık verisi kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına aktarılmaktadır .

  Diğer Bilgiler- Öğrenci Yakını Bilgileri

  Anne- Baba Öğrenim Durumu, Mesleği, Cep Telefonu, Ev ve, İş Telefonu, E- Posta, Anne-Baba TC Kimlik No, Sürekli Hastalığı, Engel Durumu, Vasi(varsa) Ad-Soyad, TC Kimlik No,

  Mesleği, Cep Telefonu, Ev-İş Telefonu, Ev-İş Adresi, E-Posta,

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  E-Mail, Posta

  Diğer Kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle yurtdışına aktarılmaktadır .


  Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.cakir.k12.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Çamlıca Mah. Lefkoşe Cad. No:64/1 Nilüfer/BURSA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya kvkk@cakir.k12.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

  Çakır Okulları talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

  Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

  Saygılarımızla,