slider slider slider slider slider slider

ÇAKIR LİSESİ

Çakır Lisesi Web Sitesine Hoş geldiniz,

Bu web sitesi sizlere okulumuzdaki yaşamdan, öğrencilerimize sağladığımız zengin akademik ve kültürel fırsatlardan sizleri haberdar etmek üzere tasarlanmıştır.

Çakır Lisesi eğitim öğretime 2017-2018 döneminde başlamıştır.

Çakır Lisesi olarak hedefimiz Atatürk ilke ve devrimlerinden hiç bir zaman ödün vermeyen, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin öğrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip çok dilli vatandaşlar yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda lisemizde ulusal ve uluslararası programlar bir arada sunulacak ve öğrencilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı yüksek öğretimin gerekliliklerini yerine getirmeye hazır bireyler olarak yetiştirilecektir.

Lisemizde eğitimlerine devam etme hakkı hakkı kazanan öğrenciler Akademik Hazırlık Sınıfı okumak zorundadır. Yoğun bir ders programının uygulandığı lisemizde İngilizce çok iyi düzeyde öğretildiği gibi ikinci dil olarak sunulan Almanca veya Fransızca da iyi derecede öğretilmektedir. Matematik ve Fen derslerine ağırlık verilen müfredatımızda Türk Dili ve Edebiyatı ve diğer dersler Türkçe olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin ilgileri paralelinde seçtikleri görsel sanatlar ve müzik derslerine katılım sağlayabilecekleri gibi spor dersleri de programımızda cross-fit bağlamında sunulur. Milli Eğitim programına başarı ile entegre edilen DP (Diploma Programme – Diploma Programı) ile isteyen öğrencilerimiz ikinci bir diploma alma hakkına sahip olacaklardır.

Çok geniş bir eğitsel etkinlik yelpazesine sahip olan Çakır Lisesi’nde her öğrenci her yıl en az bir etkinlikte çalışarak sosyal yönlerini de geliştirir ve toplumda fark edilir bireyler olarak yetişirler. Öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya, konferansa ve fuara katılır. MUN(Model Birleşmiş Milletler), DI (Destination Imagination), Robotik ve Drama etkinliklerimizden bazılarıdır.

Lisemizin sunduğu bu eşsiz olanakları daha iyi tanımak ve değerlendirmek için yapacağınız ziyaret bizleri çok mutlu edecektir.

Saygılarımla...

H.Cem ÇAKIR

FEN BİLİMLERİ

Dünyanın gelişiminde bilim ve bilimsel metodun büyük önemi vardır. Bu yaşanan gelişmeler fen bilimleri ve teknolojinin ortak çalışmasıyla meydana gelmiştir.Eğitim felsefemizin çatısı bilimin teknoloji ile ortaklığı üzerine kurulmuştur. Uluslararası standartlara uygun bir müfredat ve sorgulayan bir yaklaşım içeren programımızda; amacımız, deneyimleyerek öğrenen, kavramlar arası bağlantılardan yararlanarak dünyaya ve evrene çağdaş bir bakış açısı geliştiren öğrenciler yetiştirmektir.

Fen bilimleri derslerinde uygulanan program içeriği öğrenci merkezli olup öğrencilerin bilim esaslarını hayata geçirebilme yeteneklerini geliştiren uluslararası bir çerçevede yürütülmektedir. Bu program, günümüz teknolojisinin entegre edildiği deneylerle zenginleştirilmiştir.

HEDEFLERİMİZ
 • Bilimi ve bilimsel çalışma yöntemlerini kavramak ve bilimsel yöntemleri kullanarak bilimsel çalışmalar yapmak,
 • Fizik, Kimya ve Biyoloji disiplinleri arasında ilişki kurmak,
 • İnsanı ve doğasını tanımak,
 • Çevre bilincini geliştirmek ve bilinçli bir çevre koruyucusu olmak,
 • Laboratuvar ortamında bilimsel gerçeklere ulaşmak ve deney ortamlarında blimsel yöntemleri kullanma becerisini geliştirmek,
 • Akademik dürüstlüğü benimsemek,
 • Teknolojiyi etkili kullanabilen ve gelişmelere uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir.
 • İNGİLİZCE PROGRAMI

  Öğretim programımız öğrenen merkezli ve süreç odaklı yaklaşımlara dayalıdır. Öğrenciler, kendi dünyaları ve geçmiş deneyimleri ile ilgili konular hakkında bilgi edinme, araştırma yapma ve sorgulama yöntemlerini öğreneceklerdir. Öğrencilerimiz dili yeterli bir biçimde kullanabilmek için edebiyat ve dil bilgisi çalışmalarını daha yoğun yürüteceklerdir. Program boyunca öğrencilerimiz, çeşitli edebi türler ve seçme eserlerle İngilizce bilgilerini artıracaklardır.

  HEDEFLERİMİZ
 • Öğrencilerin İngilizce kullanarak iletişim kurabilmeleri için dil becerilerini - dinleme, konuşma, okuma, yazma , eleştirel düşünme - öğrenmelerinin sağlanması
 • Öğrencilerin derslerde aktif olmalarının sağlanması
 • Öğrencilere dinleme becerisinin öğretilmesi
 • Öğrencilere İngilizce okuma sevgisinin aşılanması
 • Edebiyattan zevk almalarının sağlanması
 • Edebiyat ve hayat arasındaki bağlantıyı görmelerinin sağlanması
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi
 • Öğrencilerin araştırma becerileri geliştirmesi
 • Öğrencilerin birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesi
 • Çalışma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması
 • Öğrencilere düşünme olanağı vererek bağımsız öğreniciler olmalarının sağlanması
 • Çeşitli öğretim ve değerlendirme teknikleri kullanarak öğrencilerin bireysel yeteneklerinin ve öğrenme stillerinin geliştirilmesi
 • Öğrencilerin, yaşam boyu öğrenenler olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 • ETKİNLİKLERİMİZ

  Öğrenciler çeşitli kulüp etkinlikleri, uluslararası etkinlikler, yarışmalar vb çalışmalarla günlük hayatta dil kullanımını da tecrübe ederler. Öğrenciler böylece farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum sergiler, değer verir ve saygı gösterir.

  MODERN DİLLER ALMANCA ve FRANSIZCA

  Dil, en önemli iletişim aracıdır. Öğrenilen her dil bireyin o toplumda etkin biçimde söz sahibi olması açısından önemlidir. Yabancı dil yetkinliği kazanmış her birey kültürlerarası etkileşimde önemli rol oynar.

  İkinci yabancı dil, öğrenciye yeni bir dil öğretmenin yanı sıra, o toplumun kültürünü anlamayı, empati kurabilmeyi sağlar. Yeni bir dil, yeni buluş ve kazanımlar yapabilmesi için sunulan bir anahtardır.

  HEDEFLERİMİZ

  İkinci yabancı dil dersi haftada 4 saat olup, öğrenciyi öğretimin merkezinde tutarak yaratıcılığını destekleyici proje odaklı, araştırmacı, yeniliklere açık, iletişimsel yaklaşım yöntemleriyle işlenir. Derslerde öğrencilerin seviyelerine uygun seçilen hikâye kitapları sayesinde öğrenilen konular pekiştirilir. Görsel ve işitsel materyaller, dramatizasyon ve film örnekleri üzerinden dil farkındalığı kazandırılır.

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Öğrencilerimizin Çakır Lisesi’nden mezun olurken 2. yabancı dilde dile hâkim bir şekilde kendilerini ifade edebilmeleri, yazılı ve sözlü anlatımda zengin bir kelime bilgisine sahip olmaları hedeflenir. Dil seviyelerinin B1-B2 düzeyine gelerek Almanca için Goethe Enstitü ’sünün düzenlediği FIT ve Fransızca için Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı DELF sınavlarında başarılı olup diplomalarını almaları beklenir.

  MATEMATİK PROGRAMI

  Matematik programının içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nca yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri dahilinde, Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun kriterlerlerine ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre yapılandırılır.

  HEDEFLERİMİZ
 • Hedefimiz matematiği seven, evrenselliğine değer veren, rasyonel ve yaratıcı düşünen, kendine ve çevreye saygı duyan, özgün bireyler yetiştirmektir.
 • Derslerde bulmaca temelli öğrenme ile yapılandırılmamış problemlerin nasıl yapılandırılacağı ve doğruya nasıl ulaşılacağı keşfedilir.
 • Sunum, tartışma, soru-cevap ve iş birliğine dayalı etkinlikler ile analitik düşünme, hayal gücü kullanma, modelleme, sonuç çıkarma, çözüm oluşturma ve paylaşımcı iletişim becerileri geliştirilir.
 • Öğrenme sürecinin her aşamasında kazanımların edinilip edinilmediği hakkında geri bildirim sağlanır.
 • Bilim, sanat ve bireysel farklılıklar kucaklanarak günlük başarılara ve ileri akademik programlara hazırlanılır.

 • ETKİNLİKLERİMİZ

  Destination Imagination kulübünde her hafta anlık görev yarışmaları ile hızlı düşünme, buluş yapma ve grup içinde uyumlu çalışma becerileri geliştirilir. Ulusal ve uluslararası platformdaki yıllık turnuvaya, tiyatro, tasarım, doğaçlama ve bilim-teknik alanlarının biri seçilerek okul takımı olarak katılınır.

  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

  Çakır Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı programı, öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarını, kendi kültürünün farkında olabilmenin yanı sıra dünya üzerindeki farklı toplumların ve kültürlerin de yer aldığını bilerek bu bakış açısıyla yetişmelerini hedefler.

  PROGRAMIN İÇERİĞİ

  “Türk ve Dünya Edebiyatı”nın seçkin eserleri incelenerek disiplinler arası yaklaşımla beslenen derslerde bütünsel öğrenmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Türk Edebiyatının tarihsel gelişimi içerisinde incelenen eserler aracılığı ile kültürel ve sosyal olaylara, Türk dilinin gelişim sürecine, insan ilişkilerine, toplumsal değişime; dünya edebiyatından seçilen eserler aracılığıyla da kültürler arası etkileşime geniş bir açıdan bakabilmenin kapısı aralanır.

  Edebi türlerdeki örneklerle (şiir, öykü, roman, makale, tiyatro, senaryo, masal, fabl, mektup, günlük, blog vb.) sorular sorma; neden, niçin, nasıl gibi sorulardan yola çıkarak eleştiri, analiz, sentez yapabilme yetisini geliştirilmektedir. Okuma- anlama, dinleme, yazılı anlatım, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma becerilerinin geliştirildiği derslerde öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluğunu alarak bilgiyi yapılandırmaları beklenir.

  ETKİNLİKLER

  Hazırlanan kutlama, anma programları, kulüp etkinlikleri, geziler, şiir dinletileri, kitap atölyesi dersleri, medya okuryazarlığı aracılığıyla da olaylar arasındaki bağlantılara, insan ilişkilerine geniş bir bakış açısı kazandırılarak öğrenenleri duygusal bir zenginliğin içine sokabilmeye çalışılmaktadır.

  REHBERLİK SERVİSİ

  Rehberlik Birimimiz; öğrencinin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi, çevresine karşı tutarlı, esnek ve dengeli bir uyum sergilerken kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla yürüttüğümüz bir hizmettir. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve gelişimsel özelliklerini dikkate alarak bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yapılmaktadır. Birimimizde; Önleyici ve koruyucu rehberlik ve psikolojik danışma etkinlikleri kullanılarak öğrencilerimizin eğitim öğretim ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde meslekleri, yükseköğretim programları ve üniversitelerin tanıtımı gibi kariyer planlamanın yanı sıra sınav kaygısı, motivasyon ve konsatrasyon gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek sağlanmaktadır. Birimimizde yapılan tüm çalışmalar gizlilik ve gönüllülük esasına dayanır. Çalışmalarımız okul yönetimi, öğretmenler ve velilerle işbirliği yapılarak uyum içerisinde yürütülür.

  HEDEFLERİMİZ
  Öğrencinin;
 • Kendini ve duygularını tanıyıp doğru ifade edebilme
 • Duygu ,düşünce ve davranışları arasında bağlantı kurabilme
 • Olumlu benlik kavramı geliştirme
 • Etkin çalışma alışkanlıkları kazanma
 • Öz disiplin geliştirme
 • Sorun çözme ve iletişim becerileri edinebilme
 • Uygun meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini keşfetme gibi özellikleri kazanabilmeleridir.

 • ETKİNLİKLERİMİZ

  Öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak bilişsel, duygusal, sosyal alanlarda karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik etkinlikler uygulanmaktadır. Zayıf ve güçlü alanlarında desteklenerek kendi duygularını tanıyabilen, bireysel karar alabilen, sorgulayan ve mutlu bireyler olmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizi daha yakından tanımak ve onlara destek olabilmek için çeşitli ölçek, test ve envanterler uygulanmaktadır. Öğrencilerin bilgi sahibi olmaları ve ihtiyaç dahilindeki konularda öğrencilerimize destek vermek amacıyla seninerler düzenlenmektedir.

 • Ergenlik dönemi
 • Mesleki yönelim,
 • Test çözme teknikleri,
 • Sınav kaygısı ile başedebilme
 • Sanal zorbalık
 • Stres ve öfke ile başa çıkabilme
 • Zaman yönetimi
 • Verimli çalışma
 • Bağımlık
 • Sağlıklı yaşam
 • Aile içi İletişim

 • Velilerimizle yaptığımız görüşmeler öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ve rehberlik birimimizin gerekli gördüğü konularda randevu sistemi ile gerçekleştirilir. İhtiyaç dahilinde önceden belirlenen konulara yönelik alanında uzman konuşmacılardan destek alınarak seminerler düzenlenir.

  MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

  Özel Çakır Lisesi’nde müzik dersleri dersin amaçlarına uygun dizayn edilmiş özel derslikte haftalık 2 ders saatini kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Derste ve derslikte günümüzün gerektirdiği tüm teknik ekipman ve donanımlar mevcut ve öğrencilerin kullanımına açıktır. Programın içeriğinde öğrencinin sanata ve müziğe karşı duyarlılık kazanmasına , belli bir müzik dağarcığı ve repertuvarına sahip olmasına, insan, toplum ve müzik ilişkileri üzerinde fikir sahibi olmasına yönelik çalışmalar ve programlar uygulanır.

  HEDEFLERİMİZ

  Müzik ve Sahne Sanatları departmanının misyon ve vizyonu öğrencilerin önceden kazanılmış temel müzik bilgisi , müzik tarihi ve müziğin gelişimi, enstrüman bilgisi ve devinimsel müzik becerileri karşısında olumlu tutum, davranış ve beceri gösterip geliştirerek çağdaş müzik anlayışına uygun, entelektüel, ilkeli, açık görüşlü ve düşünen, yaratıcı kişilikler edinmeleridir. Sahne tecrübesi, konser performansları, bireysel ve toplu enstrüman, ses eğitimi, bando ve orkestra gibi farklı etkinlikler öğrencilerin tercihine sunulmuş, katılan öğrencilerle bu yönde çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

  Öğrencilerin lise mezuniyetinin ardından yurtiçi-yurtdışı hedeflerinde onlara yardım edebilecek düzeyde teknik bilgi ve donanımı edinmeleri, en az bir enstrümanı belli bir seviyede çalabiliyor olmaları, sanat ve sosyal yönlerinin günümüz standartlarını karşılaması, sorumluluk sahibi bireyler olarak eğitimlerini tamamlamaları Özel Çakır Lisesi’nin önem ve değer verdiği bir olgudur.

  ETKİNLİKLERİMİZ
 • Yıl Sonu Özel Resital ve Konserlerimiz
 • Belirli Gün Ve Haftalar gibi etkinliklerde performanslar
 • Koro - Solo - Grup Sahne Performansları
 • Her ay en az bir sanat etkinliğine aktif izleyici olarak katılmak
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

  Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmaktır. Öğrencilerimizin “Yaşam Boyu Spor” ilkesinden hareket etmelerini ve sporun insan yaşamın değişmez bir parçası olduğu sağlamak beden eğitimi bölüm felsefesidir.

  HEDEFLERİMİZ
 • İyi duruş alışkanlığını kazanır.
 • Sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanır.
 • İş birliği içinde çalışma, birlikte davranma alışkanlığı kazanır.
 • Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır.
 • Vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir.
 • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.
 • Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli olur.
 • Atatürk’ün Spor bakış açısını ve fiziksel ve ruhsal olarak geçlere neler kazandırdığı konusundaki düşüncelerini bilir.

 • ETKİNLİKLERİMİZ

  Kampusumuzde bulunan tüm spor alanlarından faydalandığımız gibi lise binamızdaki fitness ve cross-fit salonumuzda öğrencilerimiz ile profesyonel anlamda fitness çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin kas gelişimleri, etkinlik programları ve vücut indeksleri yapılan çeşitli çalışmalarla dengede tutulur.